Organisatie

De bestuursfilosofie

Het bestuur is in handen van het College van Bestuur met de Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. OSG Hengelo kent een Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model met een College van Bestuur en hanteert de ‘Code Goed Onderwijsbestuur’ voor het Voortgezet Onderwijs. Op deze wijze zijn de verschillende bestuurlijke rollen en
verantwoordelijkheden functioneel gescheiden en wel als volgt:

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft de toezichthoudende rol, d.w.z.:

 • houdt integraal toezicht op het functioneren van de organisatie en
  het College van Bestuur;
 • bekijkt alle aspecten toekomstgericht in onderlinge samenhang;
 • houdt toezicht op de feitelijke gang van zaken, op de strategie en het beleid;
 • heeft diverse goedkeurende bevoegdheden;
 • vervult een klankbordfunctie voor het College van Bestuur;
 • adviseert het College van Bestuur in geval van complexe vraagstukken;
 • stimuleert om het hoogst haalbare na te streven.

De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur,
toezicht en controle op het bestuur van de instelling, toetsing van de besluitvorming en
gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur, een en ander conform
statuten en reglementen. Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt
doorgaans zeven per jaar, los van commissiewerkzaamheden, themabijeenkomsten,
stakeholdersbijeenkomsten en zelfevaluatie. Daarnaast heeft de Raad van toezicht dit
jaar meerdere contact momenten gehad met de GMR voor het delen van wederzijdse
informatie.

Het College van Bestuur
Het College van Bestuur heeft de bestuurlijke rol, d.w.z.:

 • fungeert als bevoegd gezag;
 • organiseert in lijn met de statuten en het Handboek Governance de
  interne bestuurlijke processen, zodat sprake is van goed onderwijsbestuur;
 • structureert, ontwikkelt en bestuurt de organisatie op een wijze dat de
  wettelijke en statutaire doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd;
 • bepaalt het strategisch beleid en de daarop gebaseerde concrete doelstellingen
  voor de scholen;
 • geeft leiding aan de directeuren van de scholen en de directeur van
  het bestuursbureau;
 • stelt de kaders vast waarbinnen de directeuren hun werk kunnen doen;
 • stimuleert en faciliteert de organisatie bij een passende organisatiecultuur;
 • mandateert een aantal bestuurlijke bevoegdheden aan de directeuren;
 • representeert en positioneert intern en extern de stichting, gericht op het
  creëren van draagvlak in de samenleving en bij belanghebbende groepen en
  instanties;
 • legt integraal (verticale) verantwoording af aan de Raad van Toezicht, zoals
  beschreven in de statuten en het Handboek Governance;
 • vraagt aan de Raad van Toezicht goedkeuring op de daarvoor in aanmerking
  komende besluiten en documenten;
 • brengt op stichtingsniveau een dialoog tot stand met de samenleving en legt
  (horizontale) verantwoording af aan interne en externe stakeholders;
 • draagt samen met de schoolleiders zorg voor onderwijsinnovatie.

 

OSG Hengelo Strategisch beleidsplan

Organogram OSG Hengelo