Medezeggenschap

GMR/VMR

OSG Hengelo hecht waarde aan medezeggenschap. Het is een medium vanuit ouders, leerlingen en medewerkers. Op bestuurlijk niveau vindt veelvuldig overleg plaats met de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) om te spreken over bovenschools beleid. De VMR (vestigingsmedezeggenschapsraad) is toegespitst op school specifieke zaken en spreekt hiertoe met de schoolleiding. De GMR heeft voorafgaand aan haar vergaderingen overleg met de VMR, zodat de mening van de achterban goed gehoord wordt. De GMR heeft zich in 2016 onder ander gebogen over een aantal voorgestelde advies- en instemmingsbesluiten, waaronder de nieuwbouw VMBO, de gemeentegarantie lening VMBO, het strategisch beleidsplan en de begroting.

 

De klokkenluidersregeling is binnen OSG Hengelo in 2016 opgesteld. Tevens heeft OSG Hengelo een klachtenregeling en is aangesloten bij de commissie Onderwijsgeschillen.
Alle klachten (aantal 2016: 1) en bezwaren (aantal 2016: 1) zijn conform de klachtenregeling dan wel de regeling adviescommissie naar tevredenheid afgehandeld.

Medezeggenschapstatuut VO OSG Hengelo

Huishoudelijk reglement GMR OSG Hengelo

GMR reglement OSG Hengelo

Klokkenluidersregeling OSG Hengelo